Eshop MDieta

Obchodní podmínky

Feel Better s.r.o.
se sídlem Sokolská 738, 664 42 Modřice
IČ 03814289,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86918,
pro poskytování služeb, jejichž výčet je umístěn na internetové adrese www.feelbetter.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Feel Better s.r.o., se sídlem Sokolská 738, 664 42 Modřice, IČ 03814289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 86918 (dále jen „poskytovatel služeb“) upravují v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavírané mezi poskytovatelem služeb a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“).
 2. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu využít nabízených služeb, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Znění VOP může poskytovatel služeb měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce poskytovatele služeb může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět rezervace na jednotlivé nabízené služby poskytovatele (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při registraci na webové stránce poskytovatele služeb a při rezervaci služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při rezervaci poskytovaných služeb jsou poskytovatelem služeb považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem, kterým je emailová adresa zákazníka a dále heslem, které si zákazník sám zvolí. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Poskytovatel služeb může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než dva (2) roky nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně VOP).
 6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele služeb, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Svůj uživatelský účet je zákazník oprávněn zrušit. Uživatelský účet může zákazník zrušit písemným prohlášením zaslaným na email info@feelbetter.cz, ve kterém uvede svou žádost, aby byl jeho uživatelský účet zrušen. Zrušení uživatelského účtu mu poskytovatel služeb potvrdí emailovou zprávou zaslanou na email zákazníka, ze kterého byl požadavek zaslán, příp. na jiný email v požadavku uvedený.

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Rezervací konkrétní služby zákazník stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Tyto VOP jsou zobrazeny na internetových stránkách www.feelbetter.cz, kde se s jejich aktuálním zněním může zákazník seznámit.
 2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 3. Zákazníkovi bude bezodkladně po rezervaci služby odesláno na jeho e-mailovou adresu automatické potvrzení o rezervaci služby. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb doručením potvrzení rezervace ze strany poskytovatele zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy). Přijetí rezervace bude zákazníkovi zasláno na emailovou adresu, kterou uvedl v rezervaci, resp. při vytváření svého osobního uživatelského účtu.

V. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy rezervaci a jejím potvrzení) a závazek zákazníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít.
 2. Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stánek poskytovatele služeb, telefonicky, osobně (v provozovně poskytovatele služeb uvedené na www.feelbetter.cz) nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh zákazníka na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v rezervaci, za podmínek v ní a v těchto VOP uvedených.
 3. Při telefonické nebo emailové objednávce je zákazník povinen seznámit se s obsahem těchto VOP, které jsou dostupné na internetových stránkách www.feelbetter.cz. Smlouva mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem je v tomto případě uzavřena zaplacením služby dle čl. IX. těchto VOP.

VI. DÁRKOVÝ POUKAZ

 1. Objednán může být také dárkový poukaz v peněžní hodnotě sloužící pro libovolný výběr služeb poskytovatele uvedených na www.feelbetter.cz nebo dárkový poukaz na konkrétní službu či balíček služeb (relaxační a regenerační služby, kosmetické služby).
 2. Poskytovatel služeb doručí zákazníkovi nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, dárkovou poukázku. Místem dodání dárkového balíčku je sídlo provozovny poskytovatele služeb – Houbalova 6b, 628 00 Brno. Za doručení dárkového balíčku služeb se považuje jeho převzetí zákazníkem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.
 3. Na dárkové poukázce je vždy uvedena peněžní hodnota nebo konkrétní relaxační procedura vybraná a zaplacena zákazníkem. Na dárkové poukázce je vždy uvedena platnost dárkového poukazu a další podmínky, za kterých bude služba realizována s ohledem na její charakter, a dále bezpečnostní kód dárkového poukazu (tj. číslo přidělené poskytovatelem služeb). Součástí dárkového balíčku je též faktura.
 4. Dárkový poukaz lze využít pro čerpání služby v něm uvedené. Má-li zákazník zájem čerpat na základě dárkového poukazu jinou službu, musí tak informovat předem poskytovatele služeb, tj. při rezervaci návštěvy, a může si vybrat službu ve stejné nominální hodnotě nebo vyšší a případný rozdíl si doplatí. V případě, že si objedná službu v nižší hodnotě, než jakou má jeho dárkový poukaz, může si případný rozdíl vyčerpat při další návštěvě, až do jejího úplného vyčerpání. V případě, že je zákazník držitelem dárkového poukazu v konkrétní peněžní hodnotě, může si vybírat relaxační služby dle vlastního výběru až do vyčerpání celkové částky na poukázce uvedené. Dárková poukázka v tomto případě slouží jako kredit pro čerpání služeb.
 5. Za nevyčerpané dárkové poukázky nelze požadovat hotovost, slouží k čerpání relaxačních a regeneračních služeb uvedených na stránkách www.feelbetter.cz. Dárkový poukaz je přenosný a jeho platnost lze na základě žádosti (telefonicky, emailem nebo při osobní návštěvě) prodloužit.
 6. Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit dárkový poukaz s uvedením konkrétní služby nebo dárkový poukaz na konkrétní nominální hodnotu vyměnit za protihodnotu ve formě peněz.
 7. Platnost dárkového poukazu je šest (6) měsíců ode dne, kdy byl dárkový poukaz vystaven a objednán u poskytovatele služeb.
 8. Platnost pro využití služby uvedené na dárkové poukázce je na dárkové poukázce uvedena.
 9. V případě, že zákazník dárkový poukaz ztratí, ztrácí rovněž nárok na poskytnutí služby. Pokud zákazník kontaktuje poskytovatele služeb ještě před uplynutím platnosti poukazu a požádá o jeho prodloužení, je mu vždy vyhověno a platnost poukazu se prodlužuje o dalších šest (6) měsíců. Platnost dárkového poukazu je možné prodloužit pouze jednou. Pokud však zákazník o prodloužení platnosti nezažádá nebo službu nevyčerpá ani do nově prodlouženého data, ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká.
 10. Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy. Rezervace termínu a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti dárkového poukazu nebo do této doby, aby bylo učiněno prodloužení platnosti poukazu či rezervace (telefonicky, emailem či osobně v provozovně) a takto objednanou službu je možné čerpat i po datu platnosti dárkového poukazu.
 11. Zákazník požádá o rezervaci termínu prostřednictvím on-line rezervačního formuláře na stránkách www.feelbetter.cz, telefonicky, emailem nebo osobně v provozovně. V případě rezervace prostřednictvím emailu se poskytovatel služeb zavazuje nabídnout termín využití služby zákazníkovi do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o rezervaci. Po potvrzení nabízeného termínu zákazníkem zašle poskytovatel služby příjemci služby závaznou rezervaci na jím uvedený email, čímž se rezervace služby stává závaznou.
 12. Příjemce služby si může vybrat jednu nebo více služeb a požádat poskytovatele služeb o jejich rezervaci. V případě, že zákazník výběrem služby překročí peněžní hodnotu uvedenou na dárkové poukázce hodnotové, bude automaticky upozorněn na povinnost doplatku ceny, po jehož odsouhlasení bude rezervace dokončena. Doplatek ceny za rezervované služby příjemce služeb doplatí na adrese provozovny v okamžiku čerpání služby. Po uhrazení doplatku bude možné službu zákazníkovi poskytnout.

VII. STORNO REZERVACE ZÁKAZNÍKEM

 1. Storno rezervace zákazníkem:
  1. Zákazník je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději dvaceti čtyř (24) hodin před sjednaným termínem poskytnutí služby a sjednat si v rámci nový termín pro poskytnutí služby.
  2. Pokud je rezervace zrušena později (anebo se zákazník vůbec nedostaví) než v jím rezervovaném čase, je oprávněn žádat o novou rezervaci, je však povinen uhradit případné náklady vynaložené poskytovatelem služeb, v souvislosti s původní rezervací, a to maximálně do výše ceny objednané služby.
 1. Storno rezervace poskytovatele služeb:
  1. Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději dvaceti čtyř (24) hodin před sjednaným termínem poskytnutí služby. Zákazník má v takovém případě právo sjednat si termín nový. V případě, že takto bude ze strany poskytovatele služeb stornována rezervace služby čerpaní na základě dárkového poukazu a pokud za této situace nebude možné si službu rezervovat v rámci platnosti dárkového poukazu, bude zákazníkovi poskytovatelem služby doba platnosti poukazu prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.
  2. Pokud bude rezervace ze strany poskytovatele služeb stornována z důvodu vyšší moci, má zákazník nárok na sjednání nového termínu. Pokud bude služba čerpána na základě dárkového poukazu, tak má zákazník nárok na nový termín v rámci platnosti poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti poukazu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Zákazník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených služeb (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce poskytovatele u každé takové služby, a dále jsou uvedeny v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku. Zákazník využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.
 2. Zákazník je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.
 3. Zákazník s dárkovým poukazem je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s tímto dárkovým poukazem a poukaz odevzdat poskytovateli služeb (resp. jeho zástupci/odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud zákazník nepředloží před poskytnutím služby dárkový poukaz, bude rezervace považována za stornovanou ze strany zákazníka s důsledky uvedenými v čl. VII. odst. 1 písm. b) těchto VOP; tzn. stejné důsledky, jako když se zákazník na rezervovanou službu nedostaví.
 4. Zákazník hradí cenu poskytnutí služby před započetím poskytování služby. Pokud tak neučiní, má poskytovatel služeb právo odmítnout poskytnutí služby. Pokud je i přesto služba poskytnuta, je zákazník povinen nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne poskytnutí služby cenu služby uhradit (na uhrazenou cenu vystaví poskytovatel služeb zákazníkovi fakturu) anebo doručit poukázku poskytovateli služeb do jeho sídla. Za poskytnutou službu je považována i situace, kdy příjemce učiní závaznou rezervaci, neprovede storno dle platných podmínek a na službu se nedostaví – i v tomto případě je zákazník povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů uhradit cenu za službu (na uhrazenou cenu vystaví poskytovatel služeb příjemci fakturu) anebo doručit poukázku poskytovateli služeb do jeho sídla.
 5. Objednatel služby je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je zákazníkem služby osoba mladší 15 let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.
 6. Poskytovatel služby se zavazuje prostřednictvím svým zaměstnanců zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí zákazníka a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.
 7. Zákazník odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím dárkové poukázky a/nebo průvodního dopisu.
 8. V případě, že služba bude čerpána prostřednictvím dárkového poukazu, je zákazník povinen předem nahlásit použití dárkového poukazu poskytovateli služeb (resp. jeho zástupci/odpovědné osobě) v místě poskytnutí služby a odevzdat jej výše uvedeným osobám při úhradě poskytnuté služby. Pokud tak neučiní, nemá nárok na poskytnutí služby.

IX. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v rezervaci služby a na faktuře obsažené v dárkovém poukazu. Cena je uvedena vč. DPH. Cena za službu může být zákazníkem uhrazena v hotovosti před poskytnutím služby, platební kartou prostřednictvím platebního terminálu před poskytnutím služby, prostřednictvím platební brány při rezervaci služby či převodem ceny služby na účet poskytovatele služeb. Cena za službu se v takovém případě považuje za uhrazenou dnem připsání částky na bankovní účet poskytovatele služeb. Stejné platební podmínky se uplatní i při koupi dárkového poukazu.
 2. Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.
 3. Je-li cena hrazena poukázkou vystavenou třetí osobou, kterou prodávající přijímá, řídí se doba platnosti poukázky pravidly stanovenými třetí osobou, která poukázku vystavila. Takovéto poukázky není možné měnit za peníze či vracet v penězích rozdíl mezi hodnotou poukázky a cenou objednaného zboží. Seznam poukázek takto přijímaných prodávajícím je uveden na www.feelbetter.cz.

X. AKČNÍ SLEVY, VĚRNOSTNÍ AKCE ATP.

 1. Akční slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami nabízenými poskytovatelem služeb.
 2. Na dárkové poukazy se žádná ze slev nabízených poskytovatelem služby nevztahuje.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb v následujících případech:
  1. z důvodů hrubého porušení povinností zákazníka plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30 % z ceny služby.
 2. Zákazník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
  1. v případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy,
  2. zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, email, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se zákazník využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od závazné rezervace či od převzetí dárkového poukazu. Zákazník, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ust. § 1837 občanského zákoníku. V případě takového odstoupení ze strany zákazníka má poskytovatel právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy.
 3. Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž písemnou formou se rozumí i emailová forma.
 4. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít formulář umístěný na internetových stránkách poskytovatele služeb (Formulář pro odstoupení od smlouvy).
 5. Zákazník je při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby prostřednictvím dárkového poukazu, povinen vrátit poskytovateli převzatý dárkový poukaz, jinak je odstoupení neplatné.

XII. REKLAMACE

 1. Poskytovatel služeb je povinen zákazníkovi zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v rezervaci či v dárkovém poukazu v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.
 2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je zákazník povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) kalendářních dnů od skončení poskytování služby.
 3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u poskytovatele služeb prostřednictvím reklamačního protokolu (Reklamační protokol), ve kterém je povinen popsat vady poskytnuté služby. Reklamační protokol je zákazník oprávněn zaslat poskytovateli služeb prostřednictvím emailu, poštou, příp. jej osobně donést do sídla provozovny poskytovatele služeb – Houbalova 6b, 628 00 Brno.
 4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění, které uvede do příslušného reklamačního formuláře a vyplněný reklamační formulář s odůvodněním zašle zpět zákazníkovi.
 5. V případě, že zákazník řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má zákazník právo na vrácení uhrazené ceny služby.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Fotografie zobrazené u poskytovaných služeb na webových stránkách poskytovatele jsou pouze ilustrační.
 2. Tyto VOP jsou platné od 1. 11. 2018.