Eshop MDieta

Zásady zpracování osobních údajů


I. Základní pojmy, správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

 1. Obchodní společnost Feel Better s.r.o., IČ: 038 14 289, se sídlem Sokolská 738, 664 42 Modřice (dále jen jako „Feel Better“) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jen jako „zákazníci“).
 2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „GDPR“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je společnost Feel Better s.r.o., IČ: 038 14 289, se sídlem Sokolská 738, 664 42 Modřice, provozující webové stránky www.feelbetter.cz.
 3. Feel Better zpracovává pouze osobní údaje zákazníků získané od zákazníků.
 4. Kontaktní údaje správce:
  • firma: Feel Better s.r.o., IČ: 038 14 289, se sídlem Sokolská 738, 664 42 Modřice, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 86918
  • e-mail: info@feelbetter.cz
  • telefon: +420 604 201 877
 5. Zákazník je subjektem údajů. Subjektem osobních údajů podle čl. 4 bod 1 GDPR je identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, tedy fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 6. Osobními údaji podle čl. 4 bod 1 GDPR se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Feel Better zpracovává následující kategorie osobních údajů:
  1. Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonický kontakt.
  2. Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace a SMS komunikace.

III. Účely zpracování údajů

 1. Feel Better osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům:
  1. zajištění komunikace Feel Better se zákazníkem,
  2. zajištění informovanosti zákazníků o nabídce zboží a služeb Feel Better všemi dostupnými formami, zejména zasíláním newsletterů, SMS zpráv, telefonních nabídek, písemných nabídek, zveřejněním na webových stránkách Feel Better,
  3. účasti zákazníků ve věrnostních programech Feel Better,
  4. provádění marketingových průzkumů,
  5. účasti zákazníků na marketingových a společenských akcích Feel Better.

IV. Právní důvod zpracování údajů

 1. Feel Better zpracovává osobní údaje zákazníka na základě právního titulu:
  1. Informovaný a svobodný souhlas zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v čl. II těchto podmínek.
  2. Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Feel Better. Oprávněným zájmem Feel Better může být obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanými službami.

V. Způsob udělení souhlasu

 1. V případě, že se se zákazník rozhodne registrovat na stránce Feel Better a vytvořit si svůj vlastní uživatelský účet, je pro založení takového účtu nutné, aby Feel Better sdělil své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa. Uvedené osobní údaje uvede zákazník do příslušných kolonek registračního okénka a odškrtnutím políčka „Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů“ vyslovuje svůj aktivní a svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek zde uvedených.

VI. Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů

 1. Veškeré osobní údaje zákazníka zpracovává Feel Better s maximální pečlivostí s důrazem na jejich bezpečnost
 2. Osobní údaje zákazníka nejsou ze strany Feel Better poskytovány třetí straně s výjimkou.
 3. Osobní údaje zákazníků zpracovávají jen proškolení pracovníci Feel Better, kteří osobní údaje chrání a dodržují důvěrnost a mlčenlivost, a to nejen vzhledem ke skutečnosti, že mají s Feel Better uzavřeny pracovně-právní dokumenty obsahující povinnost mlčenlivosti.
 4. Osobní údaje zákazníka zpracovává Feel Better pouze po dobu, kdy bude zákazník platně registrován na webových stránkách Feel Better. Jakmile zákazník svůj soukromý účet na stránkách Feel Better zruší, budou jeho osobní údaje vymazány.

VII. Práva zákazníka

 1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má zákazník dle GDPR tato práva:
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům;
  2. právo na opravu či doplnění osobních údajů;
  3. právo na výmaz osobních údajů;
  4. právo na přenositelnost údajů;
  5. právo požadovat omezení zpracování;
  6. právo vznést námitku proti zpracování;
  7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
  8. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  9. právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů;
  10. a další práva stanovená v GDPR.
 2. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se zpracováním osobních údajů má zákazník možnost se obrátit na Feel Better se svým dotazem, příp. požadavkem, a to buď písemně na emailovou adresu info@feelbetter.cz, případně telefonicky na tel. č. +420 604 201 877.
 3. Právo dle písm. i) tohoto článku zásad (tedy právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů) může zákazník uplatnit písemně na emailové adrese info@feelbetter.cz.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Feel Better shromažďuje osobní údaje pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, a přitom je nezpracovává způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
 2. Feel Better zabezpečuje zpracování osobních údajů tak, aby nevznikla rizika pro práva a svobody zákazníka.
 3. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.